Deskorolka:: Walka o lepszy skatepark w Legionowie

Walka o lepszy skatepark w Legionowie


Legionowo posiada od d?u?szego czasu skatepark, jednak parafrazuj?c pewnego "rapera" - na legionowym rejonie nie jest kolorowo. Brakuje o?wietlenia, wi?c jazda na desce o tej porze roku po godzinie 17:00 jest praktycznie niemo?liwa. Dodatkowo przyda?oby si? zadaszenie. Mo?e to brzmie? troch? jak luksus w momencie gdy jeszcze wiele miejsowo?ci nie ma swojego skateparku. Prawda jest jednak taka, ?e trzeba sobie stawia? ambitne cele i je realizowa?. W zwi?zku z tym zada?em kilka pyta? Tomkowi Kacprzakowi, który to podj?? si? trudnego zadania przekonania w?adz do nowych inwestycji.

 Jak przekonali?cie w?adze do budowy skateparku w Legionowie ?

 ?atwo nie by?o i zaj??o to kilka lat, ale uda?o si? i skatepark w Legionowie obchodzi? niedawno 5-te urodziny. 
Pierwsze próby, podj?te kilkana?cie lat temu, zako?czy?y si? fiaskiem. Do w?adz miasta zg?osi?a si? grupka najwi?kszych zapale?ców, ale nie wystarczy?o to do przekonania w?odarzy, ?eby podj?li decyzj? o realizacji do?? du?ej, jak na kilkunastu zainteresowanych, inwestycji.
Na szcz??cie wytrwa?o?ci w d??eniu do celu nam nie brakuje. 

Skatepark w Legionowie. 
Oficjalnie otwarty w 2008 roku.

 W my?l zasady "w jedno?ci si?a", par? lat pó?niej uda?o si? zebra? ponad 300 podpisów pod wnioskiem o budow? skateparku, uzyska? poparcie M?odzie?owej Rady Miasta, która zwróci?a równie? uwag? na aspekt spo?eczny obiektu (azyl dla m?odzie?y która mo?e si? wyrwa? z domu, osiedla i aktywnie sp?dza? czas) oraz przeprowadzi? wst?pne rozmowy z inwestorami i przedstawi? kilka hipotetycznych lokalizacji oraz kosztorysów.
Samorz?dowcy dostrzegli, ?e brak skateparku jest realnym problemem dla legionowskiej m?odzie?y i ch?tnie wsparli inicjatyw?. Skatepark zosta? oficjalnie otwarty 10 maja 2008 r. i miasto po dzi? dzie? wspiera organizowane na nim zawody.

 W Polsce jest jeszcze wiele miast, gdzie nie ma skateparku. Co by? poradzi? osobom, którym marzy si? w?asne miejsce do jazdy u siebie w mie?cie ?

 Przede wszystkim radz? uzbroi? si? w cierpliwo?? i by? wytrwa?ym w d??eniu do celu. 
Warto nag?a?nia? swoje dzia?ania (portale spo?eczno?ciowe, media, plakaty) i prosi? o wsparcie lokalnych liderów, stowarzyszenia, fundacje czy samorz?dy szkó?. 
Starajcie si? równie? sformalizowa? Wasze dzia?ania np.: zak?adaj?c i rejestruj?c stowarzyszenie - b?dziecie wtedy traktowani jako równorz?dny partner..
Szukajcie dodatkowych ?róde? finansowania - mo?e dotacja z UE, a mo?e jaki? lokalny lub bran?owy sponsor który dorzuci si? do projektu w zamian za mo?liwo?? namalowania du?ego loga firmy na skateparku? Mo?e który? z fanów deskorolki pracuje lub ma rodziców pracuj?cych w firmie która w mog?a by wesprze? projekt?

Lokalni skaterzy zorganizowali nawet
pokazy "plucia ogniem"

 Cz?sto zdarza si?, ?e w?adze s? traktowane jako rywal albo wr?cz wróg. Tymczasem warto okaza? troch? empatii, wczu? si? w rol? samorz?dowców dysponuj?cych ograniczonym bud?etem i cz?sto setkami pró?b o wsparcie. Zamiast rywalizowa? warto wspólnie wypracowa? metody dzia?ania które u?atwi? realizacj? inwestycji - mo?e jest ju? jaki? wybetonowany plac na którym wystarczy zamocowa? przeszkody? Mo?e skatepark da si? po??czy? z budow? kompleksu boisk np.: przy jakiej? szkole? 
 Je?li jest Was tylko kilkoro w ca?ym mie?cie to rozwa?cie czy nie lepiej za?o?y? stowarzyszenie i wyst?pi? np.: o dofinansowanie wyjazdów na zawody organizowane w innych miastach? W mi?dzyczasie oczywi?cie nic nie stoi na przeszkodzie ?eby popularyzowa? skateboarding (czy jakikolwiek inny sport/hobby) w gminie i powiecie. 
Dialog i wspó?praca kluczem sukcesu.

 W Legionowie jest skatepark, w takim razie o co walczycie ? Macie jak?? miejscówk? do jazdy w zim? ?

 Mamy skatepark... tyle, ?e bez o?wietlenia, wi?c pomimo, ?e jest otwarty do 22 to cz?sto ju? po godzinie 17-18 korzystanie z niego staje si? niebezpieczne, a nawet niemo?liwe, ze wzgl?du na panuj?ce "egipskie ciemno?ci".
Pomys?ów jest oczywi?cie wi?cej - pewnie tyle ilu u?ytkowników;-) - rozbudowa, ca?oroczne zadaszenie, instalacja ?awek i dodatkowych koszy na ?mieci, cz?stsza organizacja zawodów, zamontowanie sprz?tu nag?a?niaj?cego i wiele wiele innych.
Na chwil? obecn? priorytetem jest o?wietlenie i udost?pnienie miejsca do jazdy w sezonie zimowym np.: parkingu podziemnego Ratusza po godzinach pracy urz?dników. Mia?oby to dzia?a? podobnie jak rezerwowanie boisk np.: do siatkówki pla?owej czyli za okazaniem dowodu osobistego osoby która b?dzie odpowiada?a za porz?dek na parkingu.

 

Tomasz Kacprzak - od urodzenia dumny mieszkaniec Legionowa. Dzia?a spo?ecznie i politycznie. Studiuje na V roku prawa. W latach 2004-2006 radny M?odzie?owej Rady Miasta Legionowo, która to wspiera?a m.in. budow? skateparku, ?cie?ek rowerowych czy Areny Legionowo na której obecnie swoje mecze rozgrywaj? zespo?y ekstraklasy siatkówki kobiet i ekstraklasy pi?ki r?cznej m??czyzn.

 

 

Masz jak?? ciekaw? histori? do opowiedzenia zwi?zan? z walk? o miejsce do jazdy u siebie w mie?cie ? Napisz o niej w komentarzach pod tym artyku?em


Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?