Deskorolka:: Newsy - Support skateboarding Lubartów

Sko?czy?y si? "wakacje", wszyscy si? zaczynaj? ?egna? z latem, zatem jest to doskona?y powód aby w?a?nie jeszcze wi?cej je?dzi? na desce. St?d w sobot? 05.09 w Lubartowie odb?dzie si? impreza deskorolkowa.

Aby mie? jak?? dobr? wymówk? dlaczego "znów" ma by? jaka? fajna wspólna sesja deskorolkowa, pomy?leli?my ?e chyba dobrym alibi jest wsparcie Lubartowskiej sceny deskorolkowej w ich staraniu si? o budow? skateparku. A raczej miejscówki (vide za??cznik 1). Tym bardziej, ?e projekt jest ju? gotowy, czeka tylko na zgod? panów z w?sem - tak, tych chodz?cych w sanda?ach ze skarpetkami.

Where and what the fuck is Lubartów?

Lubartów to taki "town", 25 km na pó?noc od Lublina. Tak, to w tej "z?ej" Polsce "B". W Lubartowie jest jedna d?uga ulica, wokó? której mieszka 22.950 osób. A z tych wa?niejszych rzeczy, to w Lubartowie jest ju? od d?u?szego czasu bardzo fajna ekipa skaterów, która praktycznie nie ma gdzie je?dzi?, ale która nie zamula, tylko cz?sto si? pojawia na ró?nych spotach w ca?ym regionie. Wi?c jak im wybuduj? t? miejscówk?, to Lubartów b?dzie mia? lepszy spot do jazdy ni? wi?kszo?? miast z Polski "A" (oj, dra?liwie, dra?liwie ;-) ).

Jak b?dzie wygl?da? impreza?

Na ca?kiem przestronnym parkingu przed Stokrotk? (w Lubartowie jest jedna ulica, a na niej jedna Stokrotka - ?atwo znale??) zostan? rozstawione streetowe przeszkody. Na nich odb?dzie si? contest w formie skatejam'u, a pó?niej best trick z kickera. W tym punkcie programu organizatorzy przewiduj? przy okazji dobr? doz? skejcikowego chaosu, który zawsze polepsza samopoczucie. Tak wi?c nie b?dzie numerków zawodników, nie b?dzie pucharów, nie b?dzie oficjeli, b?dzie tylko zajawa i jeden wielki ba?agan.

Event rozpoczyna si? o 11:00 zapisami, a o 13:00 pierwsz? sesj? skatejam'u. Impreza b?dzie trwa? tak d?ugo, a? ka?dy z przyby?ych si? wyje?dzi. Oczywi?cie pod czujnym okiem mistrza (vide za??cznik 2)

Co mo?na wygra??

Tych, którzy jad? na zawody po nagrody, uprzejmie informujemy ?e nagród faktycznie jest nieproporcjonalnie du?o. Pro hardwear only, baby. Duuu?o hardwearu, prawdopodobnie a? do 10-go miejsca. Tak wi?c warto si? pojawi? - raz ?e swoj? obecno?ci? wspiera si? budow? skateparku w Lubartowie, a dwa ?e jest spora szansa wróci? do domu z jakim? konretnym deskorolkowym sprz?cikiem.

Jak juz masz do?? pierwszego tygodnia szko?y, nie mo?esz si? doczeka? wakacji i chcesz si? wy?y? - wbijaj do Lubartowa, bo na pewno b?dzie dobra sesja. W przypadku deszczu przesuwamy imprez? na niedziel? 6.09.
2009-09-03 13:37:34
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !