Deskorolka:: Newsy - 1st floor

Szanowny Skaterze,

prawdopodobnie ta informacja ju? dotar?a do ciebie drog? "via via", natomiast pragn??bym oficjalnie poinformowa? o powstawaniu nowego krytego skateparku na mapie Polski. W Lublinie. Powód dlaczego nie chcia?em wcze?niej g?o?no mówi? ?e "b?dzie kryty skatepark" by? taki, ?e najpierw wol? dzia?a?, a dopiero pó?niej - jak ju? co? powstanie - mówi? o tym.

Od trzech miesi?cy trwaj? prace budowlane wewn?trz zesquatowanego pi?tra opuszczonego budynku blisko centrum Lublina. Ponad 50 skaterów z miasta i okolic systematycznie przychodzi sprz?ta? gruz, wci?ga? tony betonu na pi?tro, formowa? z niego przeszkody do jazdy i na kolanach szlifowa? pod?og?. Oznacza to, ?e ca?y skatepark o powierzchni prawie 600 m2 powsta? metod? DIY - Do It Yourself. Prace s? finansowane z wk?adu sponsorów: Fractal Skateboarding (które obok finansowego wsparcia zajmuje si? ca?? logistyk? przedsi?wzi?cia), Skateparki.pl (które sfinansowa?y wiele materia?ów budowlanych, oraz wspar?y nas na miejscu przez pierwsze kilka dni robót, pomagaj?c nam i udost?pniaj?c nam swój sprz?t i wiedz?), skateshopu Monument i Mality (którzy nas wsparli finansowo). Bez nich wszystkich by nie by?o tego, co ko?czymy tworzy?. A jest to niesamowite miejsce, w które wiele osób w?o?y?o ca?e swoje serce - niektórzy pracowali po kilkana?cie godzin dziennie, nawet do 6 rano. Po to "tylko", aby zrealizowa? swoje marzenia. Bo w Lublinie uwierzyli?my, ?e marzenia mo?na spe?ni? ci??k? prac?. I b?dzie kryty skatepark.

Obecnie ko?czymy roboty budowlane i przechodzimy do etapu organizowania w pe?ni funkcjonalnego zadaszonego skateparku.

Skatepark Kamuflage zostanie wkrótce zamkni?ty, a to oznacza, ?e ca?a centralno-wschodnia cz??? Polski straci wa?ne miejsce do jazdy. Mam nadziej?, ?e 1st Floor w Lublinie b?dzie móg? cho? w cz??ci wesprze? tych wszystkich, którzy potrzebuj? miejsca do jazdy w zimowe i deszczowe dni.

1st Floor b?dzie te? pierwszym skateparkiem w Polsce, który b?dzie w 100% deskorolkowy. Strictly skateboarding, no bullshit.

Czy kto? w Europie zbudowa? kryty skatepark w zesquatowanym budynku?

Wi?cej informacji jest na www.1stfloor.pl
2011-01-12 00:30:49
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !