Deskorolka:: Newsy - O?wietlenie skateparku

2 lata temu w ?widniku zosta? wybudowany dwupoziomowy skatepark, który od tego czasu s?u?y praktycznie ca?ej lubelskiej scenie deskorolkowej. Oprócz miejscowych skaterów, którzy codziennie je?d?? na skateparku, do ?widnika przyje?d?aj? prawie codziennie ludzie z innych miejscowo?ci ca?ego województwa lubelskiego. Nie rzadko spotyka si? w ?widniku osoby, które przyjecha?y z Bia?ej Podlaskiej, lub Tomaszowa Lubelskiego - odleg?ych o ponad 100 km.

Mo?na by zatem powiedzie?, ?e skatepark w ?widniku funkcjonuje doskonale. To prawda, ale tylko do zmierzchu. Po zmierzchu na skateparku jest zbyt ciemno ?eby je?dzi?, przez co na miejscu pojawiaj? si? mendy, po których na drugi dzie? trzeba zamiata? rozbite szk?o.

Urz?d Miasta ?widnik ma gotow? dokumentacj? projektow?, obejmuj?c? metahalogenowe o?wietlenie skateparku. Koszt postawienia kilku s?upów z o?wietleniem wynosi oko?o 50.000 pln. W porównaniu z wielomilionowymi wydatkami miasta (np. 7.000.000 pln tylko w tym roku na "adaptacj?" budynku starego kina) koszt o?wietlenia skateparku jest dla miasta bardzo ma?ym wydatkiem. Warto te? zaznaczy?, ?e ze skateparku w ?widniku korzysta codziennie wi?cej osób ni? korzysta?o ze starego kina.

Rok temu miejscowi skaterzy wystosowali w sprawie o?wietlenia skateparku par?dziesi?t pism do w?adz ?widnika, otrzymuj?c jedynie lakoniczn? odpowied?, ?e "o?wietlenie b?dzie". To by?o rok temu, a o?wietlenia nadal nie ma.

Co zatem stoi na przeszkodzie aby o?wietli? skatepark? Fa?szywa plotka na mie?cie g?osi, ?e jest to prawdopodobnie za?ciankowa mentalno?? i nastawienie w?adz do m?odych ludzi. Skutkiem tego, jest inicjatywa petycji w sprawie natychmiastowej instalacji o?wietlenia na skateparku w ?widniku.

St?d te? pro?ba o wsparcie i podpis pod petycj?:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=7831

Oraz o rozpowrzechnienie akcji na Facebooku:

http://www.facebook.com/event.php?eid=285575511467965


Od 2003 roku edukowali?my ?widnickie w?adze na temat porzeby budowy skateparku. I po 6 latach si? uda?o. Dzisiaj ze skateparku korzysta ca?e województwo. Równie? i tym razem wierzymy, ?e ta petycja pomo?e nam przekaza? decydentom wiedz? na temat zalet o?wietlenia skateparku po zmierzchu.
2011-09-27 19:19:56
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !