Deskorolka:: Newsy - Floating Trippin


Data: 25.02.2012 r. , miejsce: szczeci?ska Guba?ówka

Chcieliby?my oficjalnie poinformowa?, i? wielkie zimowe ?wi?to Floating Trippin' Festival - Andegrand Park & EHschool zostaje przeniesione z 28.01.2012 r. Na 25.02.2012 r. Zmiana terminu jest spowodowana bardzo niesprzyjaj?cymi warunkami pogodowymi. Maj?c na uwadze widowiskowo?? i atrakcyjn? aran?acje imprezy oraz dobro naszych partnerów, postanowili?my podj?? tak? decyzj?. Jednocze?nie potwierdzamy, i? wydarzenie odb?dzie si? wed?ug ca?ego zaplanowanego programu

Impreza zimowa powsta?a w wyniku po??czenia si? Floating Trippin' Festival, sklepu Andegrand.pl oraz szko?y sportów ekstremalnych EHschool. Dzi?ki tej fuzji na szczeci?skiej Guba?ówce odb?dzie si? pierwsza i jednocze?nie najwi?ksza do tej pory w historii naszego województwa impreza prezentuj?ca po??czenie sportów ekstremalnych, nowatorskiej rekreacji, promocji zdrowia, sztuki alternatywnej, muzyki oraz dzia?a? ekologicznych. B?dzie to wyj?tkowe wydarzenie, poniewa? z inicjatywy sklepu Andegrand utworzony zostanie najwi?kszy w naszym województwie Snow Park (Andegrand Park). Mo?emy by? pewni, i? b?dzie to istny raj na ziemi dla wszystkich mi?o?ników snowboardu oraz jazdy na nartach!


Ekstremalne zawody - Snowboard/MTB!
Tematem przewodnim imprezy b?d? ekstremalne zawody snowboardowe, podczas których zaprezentuj? si? najlepsi snowboardzi?ci z ca?ej Polski, a w?ród nich profesjonalni zawodnicy oraz krajowi medali?ci. Przy takiej obsadzie mo?emy by? pewni, i? popisowe zawody b?d? sta?y na ?wiatowym poziomie! Dodatkowo dzi?ki pomocy firmy Eurovia powstanie wyczynowy tor rowerowy, na którym zorganizowane zostan? ekstremalne zawody MTB. Zapraszamy wszystkich zwolenników tych wyj?tkowo widowiskowych sportów!

Profesjonalne szkolenia/rekreacja!
Dla uczestników wydarzenia przygotowane zosta?y bezp?atne - profesjonalne szkolenia i kompleksowy instrukta? snowboardowy, o który zadba grupa EHschool. Równie warta uwagi jest akcja „bezpiecznie z instruktorem SITS”, czyli darmowe szkolenia lawinowe i konsultacje z kadr? szkoleniow? na temat bezpiecze?stwa i odpowiedniego zachowania w górach. Jednocze?nie w cyklu kilku ods?on zorganizowane zostan? ?wiczenia fitness, aerobiku, ta?ca Zumba w wykonaniu klubu PURE fitness oraz zaj?cia szkoleniowe Nordic Walking pod okiem wykwalifikowanych instruktorów

Ponadto imprezie towarzyszy? b?d? akcje zwi?zane z promocj? nowatorskiej rekreacji, propagowaniem zdrowego trybu ?ycia - powstanie Punkt Promocji Zdrowia, a tak?e stoisko Planety Egos promuj?ce dzia?ania ekologiczne. Ca?o?ciowa aran?acja tych dzia?a? przyjmie nietypow? i niezwykle aktywn? dla odbiorów form?. Do dyspozycji b?dzie równie? kryte lodowisko szczeci?skiej Guba?ówki.


Artystycznie i muzycznie! Podczas imprezy b?dziemy ?wiadkiem wielu dzia?a? artystycznych. W?ród nich zobaczymy nowatorsk? akcje „ULEP Szczecin” polegaj?c? na stworzeniu lodowych bry? architektury Szczecina. Widowiskowe rze?by wykonaj? dla nas aktualni mistrzowie polski tej nietypowej dziedziny sztuki. Dodatkowo dzia?aniu towarzyszy? b?dzie otwarty dla wszystkich konkurs lepienia naszego miasta ze ?niegu. Powsta?e dzie?a zostan? nast?pnie pod?wietlone tworz?c tym samym nietypow? ?nie?n? bry?? miasta Szczecin.
Aby ca?o?ci nada? dodatkowej energii zadbano równie? o opraw? muzyczn?. Na g?ównej scenie zagraj? dla nas Dj CapOne, Dj Najtlajf, a przede wszystkim laureaci przegl?du muzycznego M?oda Nuta. Mo?emy liczy? tylko na wyborne d?wi?ki! Ostatnim elementem wielkiej zimowej imprezy b?dzie huczne After Party w klubie City Hall. Zapraszamy wszystkich na wspóln? zabaw? do bia?ego rana z udzia?em grupy zawodników i specjalnych go?ci.


Andegrand.pl , EHschool oraz Floating Trippin’ Festival, zapraszaj? na pierwsze tego typu widowiskowe wydarzenie o charakterze sportów zimowych. Ca?o?ciowa aran?acja sprawia, i? ka?dy kto w tym dniu przyb?dzie na szczeci?sk? Guba?ówk? nie b?dzie mia? prawa by znudzi? si? nawet na najmniejsz? chwil?. Przybywajmy wi?c t?umnie!


Floating Trippin' Festival - Andegrand Park & EHschool


Zapraszamy!
Andegrand.pl (www.Skate-Europe.com) www.andegrand.pl
Floating Trippin’ Festival www.ft.szczecin.pl
EHschool www.ehschool.pl
2012-01-22 20:32:06
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !