Deskorolka:: Newsy - Zawody transgraniczne

W zwi?zku z powstaniem ma?ej skate plazy w Limanowej, o któr? miejscowa spo?eczno?? deskorolkowców stara?a si? ju? jaki? czas odb?d? si? "Transgraniczne Zawody Deskorolkowe o Puchar Burmistrza Miasta Limanowa".

Transgraniczne...poniewa? impreza odb?dzie si? w dwóch miastach. Ju? 21 wrze?nia w Dolnym Kubinie (S?owacja), gdzie ekipa skate'owa równie? stara si? o skatepark, na przeszkodach mobilnych SkateToy wspólnie po?miga? b?dzie mo?na ze skaterami ze S?owacji.
Organizatorzy zapewniaj? transport. O godz. 8.00 ze skateparku w Limanowej odjedzie darmowy autobus, który zawiezie was na miejsce gdzie czeka? na was b?d? przeszkody.

Natomiast druga cz??? zawodów odb?dzie si? 5 pa?dziernika w skateparku w Limanowej, gdzie ekipa ze S?owacji równie? b?dzie mog?a dosta? si? darmowym busem.
Dla zawodników startuj?cych zawodach organizator zapewnia równie? grill'a.
Pula nagród w obu imprezach to 3000 PLN (po 1500 PLN "na miasto").

Poni?ej plan zawodów.

21 wrze?nia - Dolny Kubin:

08.00 - wyjazd autobusu ze skateparku w Limanowej (ul.B. Czecha 4)
11.00 - zapisy
12.00 - start zawodów

5 pa?dziernik - Limanowa

08.00 - wyjazd autobusu z Dolnego Kubina (Hviezdoslavovo námestie - pred kinom Cho?)
11.00 - zapisy
12.00 - uroczyste otwarcie skateparku
13.00 - start zawodów

Organizatorami zawodów s?:

Urz?d Miasta Limanowa w ramach mikroprojektu "Rekreacja Ruchowa szans? na integracj? partnerstwa Polsko-S?owackiego".
Techramps

Patroni medialni:
Skatenews.pl, Boardlife.sk

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz bud?etu pa?stwa za po?rednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach programu wspó?pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika S?owacka 2007-2013.

2013-09-17 14:06:28
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !